مدیریت موثر گروه

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 21
5

اصول مدیریت کلاس درس

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 24
5

اصول مدیریت مالی

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 57
5

راهکارهای ارتقای شغلی

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 31
5

اصول بازاریابی آنلاین

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 46
5

اصول کار گروهی

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 27
5

اصول کسب و کار

رایگان تعداد ویدیو : 37
5

اصول برقراری ارتباط موثر

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 28
5

برقراری ارتباط با اعتماد به نفس

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 23
4

شوخ طبعی در محیط کار

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 20
0

فرسودگی شغلی و دورکاری

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 22
5

مهارت های سخنرانی

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 25
5

انجام به موقع کارها

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 16
5

راهکارهای تقویت حافظه

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 27
5

اصول بازاریابی

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 37
3